Selecteer een pagina

LEVERINGSVOORWAARDEN

Identiteit ondernemer

Cardprint24 valt onder 24 Print & Card Solutions B.v. , gevestigd te Brielle, ’t Woud 45B, 3232 LN. Telefoonnummer 085 30 33 746, info@24printandcardsolutions.nl, KVK92338976, rekeningnummer NL98 INGB 0104748265, BTW-id: NL866014378B01.

Definities
 1. Met “consument” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van Cardprint24.
 2. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via e-mail of per brief
Toepasselijkheid
 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cardprint24 en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Cardprint24 en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zijn de leveringsvoorwaarden via de website toegankelijk gesteld voor de consument.
 3. Door het afsluiten van een overeenkomst verklaart consument op de hoogte te zijn van de leveringsvoorwaarden.
De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cardprint24 langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Cardprint24 is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Cardprint24 passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Cardprint24 daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Cardprint24 kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Cardprint24 op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Wijzigen van de overeenkomst is enkel mogelijk als de bestelling nog niet in behandeling genomen is. De consument krijgt altijd per e-mail een melding van het moment dat de aanvraag in behandeling genomen is. Wijziging van de overeenkomst voor het in behandeling nemen dient ten aller tijden telefonisch te gebeuren, waarna de nieuwe overeenkomst door Cardprint24 schriftelijk bevestigd zal worden.

Betaaltermijn
 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen vooraf te worden voldaan via het online aangeboden betalingssysteem. Pas na betaling zal de bestelling geproduceerd en geleverd worden.
 2. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de verplichte vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens altijd aan Cardprint24 te melden.
 4. Betaling op een andere manier dan bovenstaand is met schriftelijke toestemming van Cardprint24 mogelijk. Hier zitten administratieve kosten aan verbonden.
Levering & levertijd
 1. Cardprint24 zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Cardprint24 kenbaar heeft gemaakt.
 3. De richtlijn van Cardprint24 is om de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 werkdagen uit te voeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval pas het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele terugbetaling.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Cardprint24 het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. De bestelling zal slechts uitgevoerd worden als de betaling volledig voldaan is. Indien de bestelling vertraging oploopt door een nalatige betaling zal punt 3 pas gelden vanaf het moment dat de betaling alsnog volledig voldaan is.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument vanaf het moment dat Cardprint24 de producten overdraagt aan de vervoerder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Cardprint24 is niet verantwoordelijk te stellen voor vertragingen van de bezorging van de bestelde producten.
 8. Als consument een bestelling definitief geplaatst en betaald heeft is er geen recht op herroeping.
Transportkosten & verpakking
 1. Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt op werkdagen, via PostNL in opdracht van Cardprint24. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt waarbij het drukwerk geen schade kan ondervinden.
 2. De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor Cardprint24 tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies, beschadiging of vertraagde bezorging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Cardprint24 alleen indien ze schriftelijk door Carpdrint24 werden aangegaan.
 3. In de door Cardprint24 opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de schriftelijke statusvermelding door Cardprint24. De levertijden die Cardprint24 opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Cardprint24 bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Cardprint24 die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 5 werkdagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In dit specifiek geval kan de annulering niet tot enige kosten voor de klant leiden.
 4. Kan geen aflevering plaatsvinden dan zal Cardprint24 de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Cardprint24 zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. De koopprijs blijft verschuldigd als Cardprint24 zich van de goederen ontdoet.
  Indien schriftelijk overlegd kan Cardprint24 de zending nogmaals versturen, mits vooraf verzendkosten door de klant voldaan zijn.
 5. Deze levertijden die Cardprint24 noemt zijn indicatief en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Pas bij overschrijding van onderstaande levertijden met meer dan 5 werkdagen kan klant de order schriftelijk, gratis annuleren. (zie punt 3).
  Voor gebruikelijke levertijden van verzending kunt u altijd terecht op de website van PostNL. Indicatie voor Nederland is van dinsdag t/m zaterdag binnen 24 uur (afhankelijk van het tijdstip van afgifte bij de bezorger). Cardprint24 stuurt uw bestelling standaard in een stevige enveloppe zonder track&trace. Bij een bestelling met meer volume stuurt Cardprint24 de bestelling via een (brievenbus)pakket met track&trace. De verzendwijze wordt bepaald door Cardprint24.
Overmacht
 1. Indien er sprake is van overmacht zijn partijen niet aansprakelijk wegens tekortkoming. Onder overmacht wordt aan de zijde van Cardprint24 in ieder geval verstaan: onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, oorlog, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uit voor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Cardprint24 indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Cardprint24.
Klachten
 1. Cardprint24 beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24uur na levering nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Cardprint24.
 3. Bij Cardprint24 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan via het contactformulier op de ‘Contact’ pagina op de website ingediend worden of via klachten@carpdprint24.nl
 5. De consument dient Cardprint24 in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Op overeenkomsten tussen Cardprint24 en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Garantie & aansprakelijkheid
 1. Cardprint24 staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Cardprint24 staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Cardprint24 verstrekt geen garanties op de geleverde producten.
 3. Cardprint24 staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Cardprint24 geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Cardprint24 heeft medegedeeld.
 4. Cardprint24 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door de consument gemaakte fouten bij de opmaak van het product. Tevens kan Cardprint24 niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuk op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt Cardprint24 alle schade en nadeel die Carpdrint24 lijdt indien en doordat het door Cardprint24 geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Cardprint24 tegen aanspraken van derden op dit punt.(Zie tevens Algemene gebruikersvoorwaarden).
 5. Cardprint24 heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant..

OVER CARDPRINT24

Wij zijn gespecialiseerd in online printdiensten voor PVC Cards. Denk aan Business Cards, Member Cards, Photo Cards en Name Badges. Ons web-to-printbedrijf is ontworpen voor het verwerken van kleine tot zeer grote printopdrachten. Wij bieden onze klanten producten met hoge kwaliteit die snel en eenvoudig besteld kunnen worden.

 ‘t Woud 45B, 3232 LN Brielle
 Telefoon: 085 30 33 746
(ma t/m vr 9.00u-16.30u)

Crop Image

...