Selecteer een pagina

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

Wij vragen u deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je toegang en gebruik van deze site. Door het bezoeken en gebruiken van deze site ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en enige bijkomende restricties, richtlijnen of regels die in connectie met specifieke secties of diensten van deze site gepost worden. Al zulke extra richtlijnen, restricties of regels zijn hierbij onderdeel van de gebruiksvoorwaarden. Cardprint24 behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder je daarvan tevoren van op de hoogte te stellen. Je dient deze voorwaarden te bekijken als je de site bezoekt.

Wij versturen alle wettelijke communicatie en mededelingen per e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij inschrijving of hebt vermeld op onze website. Hiermee ga je akkoord. Je kunt je toestemming voor het ontvangen van communicatie terugtrekken door contact op te nemen met de klantenservice. Als je je toestemming intrekt, wordt je account echter geannuleerd. Neem contact op met de klantenservice via ‘Contact’ op onze website.

Auteursrecht

De inhoud van deze site betreft illustraties, foto’s, afbeeldingen, lay-out van documenten, grafische ontwerpen, tekst, lettertypen, software tools en andere informatie (hierna “Inhoud” genoemd). Deze Site en alle Inhoud zijn het auteursrechtelijk eigendom van Cardprint24 of het auteursrechtelijk eigendom van partijen van wie Cardprint24 zulk eigendom heeft gelicenseerd. Alle rechten op deze Site en haar Inhoud zijn wereldwijd voorbehouden. Het is strikt verboden de Inhoud of een deel daarvan te behouden, distribueren, publiceren, kopiëren, gebruiken of publiceren, behalve zoals toegestaan volgens deze Gebruiksvoorwaarden.

Cardprint24 heeft het recht om de Inhoud of een deel daarvan op elk moment uit te breiden, te verwijderen, of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen aan de Inhoud, door u of Cardprint24, blijven eigendom van Cardprint24 en haar licentiegevers.

De card-ontwerptool die op de site gebruikt wordt bevat een beperkt aantal elementen, zoals pictogrammen, lettertypen, kleurenschema’s en ontwerpeffecten. Cardprint24 behoudt het recht om al deze elementen te gebruiken en om deze elementen beschikbaar te stellen voor toekomstig gebruik door andere partijen. Als je een card ontwerpt en/of een card toevoegt aan één of meerdere producten, ontvang je geen rechten of verplichtingen ten aanzien van individuele card-elementen.

Cardprint24 geeft geen enkele vorm van garantie dat cards ontworpen met gebruik van de card-ontwerptool geen inbreuk maken op of niet in aanmerking komen voor een vordering wegens inbreuk op handelsmerken of andere rechten van andere partijen. Het is geheel je eigen verantwoordelijkheid om advies van een advocaat te verkrijgen met betrekking tot rechten over de beschikbaarheid van je card voor je gebruik en te controleren dat je gebruik geen inbreuk maakt op de rechten van een andere partij.

Andere Cardprint24 klanten behouden het recht om de ontwerptool te gebruiken en dergelijke of identieke combinaties van deze elementen te maken. Carpdrint24 kan niet garanderen dat je card niet zal lijken op cards die ontworpen en gebruikt worden door andere partijen.

Cardprint24 behoudt zich het recht voor op basis van aangeleverde ontwerp (bv kopie id, valsificaties of maatschappelijk onverantwoorde ontwerpen), de bestelling niet in behandeling te nemen. In bovengenoemde situatie zal Cardprint24 niet overgaan tot het restitueren van het door de klant betaalde bedrag voor de opdracht.

Gebruik website

Bij het bezoeken van de site heb je toestemming om deze site en zijn inhoud te gebruiken voor het doel van het voorbereiden, het evalueren en het bestellen van gedrukte producten van Cardprint24 (hierna “Producten” genoemd). Het is niet geoorloofd of toegestaan om een onderdeel van deze site te downloaden, bewaren, gebruiken, publiceren of distribueren. Het verkrijgen van producten van Cardprint24 geeft je niet het recht om een gedeelte van de inhoud apart van de gedrukte producten die door Cardprint24 aan je geleverd worden te gebruiken. Je gaat ermee akkoord deze site op een verantwoordelijke manier te gebruiken, op een manier die in volledige overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en de lokale wetten en regels, inclusief de export- en importwetgeving. Op geen enkele wijze mag een onderdeel van de inhoud als een handelsmerk of servicemerk gebruikt worden, voor enig onwettig gebruik, voor pornografisch gebruik, voor het aanbrengen van schade aan een persoon, voor het overtreden van het recht op privacy of publiciteit, voor het inbreuk maken op een auteursrecht, handelsmerk, handelsnaam, servicemerk of ander intellectueel eigendomsrecht van een persoon of entiteit. Je gaat ermee akkoord dat je deze site niet zult gebruiken voor de productie van producten die illegaal, bedreigend, kwetsend, schadelijk, obsceen of op een andere manier bezwaar makend kunnen zijn. Cardprint24 heeft het recht om zijn service naar klanten die Cardprint24 voor ongewenste activiteiten gebruiken stop te zetten. Alleen jij bent verantwoordelijk voor de inhoud, afbeeldingen, foto’s, tekst of ander materiaal dat je aan je producten toevoegt. Je gaat ermee akkoord geen afbeeldingen, tekst, ontwerpen, servicemerken, handelsmerken of ander werk van derden waarop auteursrechten rust toe te voegen aan je producten, tenzij je de benodigde toestemming hebt van de eigenaren. Je bevestigt dat je producten geen inbreuk maken op de rechten van enige andere derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, recht op publicatie of privacy, dat je geen laster pleegt of een derde partij in diskrediet brengt en dat je alle benodigde rechten en toestemming hebt om materiaal van derden te gebruiken voor je producten, inclusief materiaal van derden dat beschikbaar is gesteld door een ontwerpservice van derden die toegankelijk is via de site. Door het plaatsen van een bestelling op deze site bevestig je dat je de benodigde toestemming, rechten en bevoegdheid hebt om de bestelling te plaatsen en je geeft Cardprint24 toestemming om de producten namens jou te produceren. Je geeft Cardprint24 het recht om afgeleide werken te kopiëren, aan te passen en te creëren en alle geüploade inhoud (inhoud die jij hebt geüpload) te vectoriseren om je bestelling te kunnen verwerken. Bovendien bevestig je dat je voldoende rechten hebt om Cardprint24 toe te staan om afgeleide werken te kopiëren, aan te passen en te creëren en alle geüploade inhoud te vectoriseren om je bestelling te kunnen verwerken.

Je gaat ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor het beschermen van je wachtwoord en het controleren van de toegang tot je account. Je gaat ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor alle geplaatste bestellingen via je account, alsmede alle acties die via je account plaatsvinden.

Eigendoms overdracht

Je gaat ermee akkoord dat de verzendregels voor alle producten gebaseerd zijn op FOB en dat het eigendomsrecht naar de klant wordt overgedragen ten tijde van verzending.

Dit houdt in dat het risico van verlies tijdens verzending naar je wordt overgedragen op het moment dat de verzending aan de bezorgdienst wordt overgedragen.

vrijwaring

Je gaat ermee akkoord Cardprint24 en alle partijen van wie Cardprint24 gedeelten van de Inhoud in licentie heeft gekregen, alsmede zijn Raad van Bestuur, directie en werknemers te vrijwaren van en verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven voortvloeiend uit of gerelateerd aan (1) je inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of (2) enige rechtszaak, claim of eis voortvloeiend uit of gerelateerd aan enige tekst, foto, afbeelding, grafisch materiaal en ander materiaal dat je in onze producten hebt verwerkt en dat geen onderdeel van de standaard inhoud van de site was.

Afwijzing van garantie

De staat waarin de site wordt aangeboden is de staat waarin deze zich bevindt zonder enige (impliciete of expliciete) garantie, inclusief maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Je bevestigt dat deze site mogelijk niet ononderbroken of foutvrij zal werken. Deze site kan verwijzingen en links naar producten of diensten van onafhankelijke bedrijven bevatten. Deze verwijzingen en links worden aangeboden in de staat waarin deze zich bevinden en zonder enige (impliciet of expliciete) garantie.

Cardprint24 kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor: De grammaticale juistheid of spelling van teksten die door de klant zijn aangeleverd, ontwerpfouten die door de klant zijn gemaakt, een lage resolutie van foto’s die door de klant zijn geüpload, de keuze voor ontwerpopties zoals de afwerking, het aantal of het producttype en schade aan het product die na de levering zijn ontstaan. Controleer het ontwerp zorgvuldig op fouten, voordat je de bestelling plaatst. Cardprint24 controleert de ontwerpen van zijn klanten niet voordat deze worden geprint.

Beperkte aansprakelijkheid

Cardprint24 of zijn licentiehouders, verkopers of leveranciers, hun raad van bestuur, directie, agenten of werknemers zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige, indirecte, incidentele of gevolgschade of voor enige schade als gevolg van het verlies van gebruik, gegevens of winst, of Cardprint24 nu wel of niet in kennis is gesteld over de mogelijkheid van schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de werking van de site of het nalaten producten of diensten aan te bieden die je bij Carpdrint24 of zijn gelieerde ondernemingen bestelt, inclusief maar niet beperkt tot schade voortvloeiend uit weglating, virussen, vergissing, onderbreking of vertraging van de service. Cardprint24 zal in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of consequenties voortvloeiend uit of gerelateerd aan ongepast of ongeoorloofd gebruik van deze site of de inhoud ervan.

Website feedback

Suggesties, voorstellen, opmerkingen of andere feedback (collectief “Feedback informatie”) aangeleverd aan Cardprint24 in connectie met de werking of inhoud van deze site zal door de aanbieder aangeboden en door Cardprint24 ontvangen worden op een niet-vertrouwelijke basis. Al deze suggesties, opmerkingen en andere informatie worden het exclusieve eigendom van Cardprint24. Door het aanleveren van informatie aan Cardprint24 ga je akkoord dat je aanlevert en kosteloos overdraagt al je rechten en deelnames in deze informatie, inclusief alle kopierechten en andere intellectuele rechten. U gaat ermee akkoord dat Cardprint24 het recht heeft deze informatie op een ongelimiteerde basis te gebruiken.

Betalingsconditie

De betaling gebeurt bij een bestelling altijd geheel vooraf door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. Indien de betaling niet of gedeeltelijk binnenkomt nadat de bestelling reeds is verwerkt, dan blijf je het (rest)bedrag aan Cardprint24 verschuldigd, tenzij Cardprint24 de bestelling annuleert. In geval van annulering van de bestelling vanuit Cardprint24 zal het reeds betaalde bedrag minus eventuele administratiekosten gerestitueerd worden.

Bij wanbetaling ontvang je een aanmaning per e-mail. Mocht je na deze aanmaning in gebreke blijven, dan behoudt Cardprint24 zich het recht voor om de vordering over te dragen aan een incassobureau en/of het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente, administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten.

Extra werk / prijs

Cardrpint24 is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen indien aanvankelijk overeengekomen tarieven en prijzen waren gebaseerd op onjuiste specificaties van de wederparij.
Alle bijkomende werkzaamheden welke niet op voorhand schriftelijk zijn overeengekomen, worden door Cardprint24 in rekening gebracht bij afnemer/opdrachtgever.

Getoonde of verstrekte monsters of voorbeeld modellen hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens binden slechts indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Wetgeving van toepassing

Cardprint24 valt onder RJB Agenturen (KVK 80016634). Dit is de partij met wie je zakendoet en de verkoper van de producten en diensten die worden aangeboden en verkocht op deze site, een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland, met het hoofdkantoor in Brielle, Nederland.

De Nerderlandse Auteurswet beheerst alle kwesties in verband met de bescherming, inbreuk of misbruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Alle andere zaken met betrekking tot je toegang tot of het gebruik van deze site vallen onder de Nederlandse wet. Elke juridische actie of procedure met betrekking tot of voortvloeiend uit je toegang tot of het gebruik van deze site worden behandeld in Amsterdam, Nederland. Je verklaart de bevoegdheid van de Nederlandse Rechtbank en gaat ermee akkoord dat de locatie van deze rechtbanken geschikt is in een dergelijke juridische actie of procedure. Je verklaart tevens dat je je niet beroept op elke juridische actie of procedure waarbij Cardprint24 betrokken is en dat een zitting van de Nederlandse Rechtbank een lastig forum is voor dergelijke juridische actie of procedure. Sommige rechtsgebieden voorzien in bepaalde garanties, zoals de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten we alle garanties uit. Voor zover toegestaan door de wet zijn Cardprint24 en de leveranciers en distributeurs van Cardprint24 niet verantwoordelijk voor gederfde winst, omzet, of gegevens, financiële verliezen of indirecte, bijzondere, verstrekkende voorbeeldige of bestraffende schade. We erkennen dat je in sommige landen wettelijke rechten hebt als consument. Als je gebruik maakt van de Diensten voor een persoonlijk doel, dan kan niets in deze voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden de wettelijke rechten van de consument beperken waarvan niet mag worden afgeweken volgens de overeenkomst. Je kunt het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie raadplegen via deze link.

OVER CARDPRINT24

Wij zijn gespecialiseerd in online printdiensten voor PVC Cards. Denk aan Business Cards, Member Cards, Photo Cards en Name Badges. Ons web-to-printbedrijf is ontworpen voor het verwerken van kleine tot zeer grote printopdrachten. Wij bieden onze klanten producten met hoge kwaliteit die snel en eenvoudig besteld kunnen worden.‘t Woud 45B, 3232 LN Brielle Telefoon: 085 30 33 746
(ma t/m vr 9.00u-16.30u)

Crop Image

...